DSpace About DSpace Software
 

Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21176

Title: The solutions for construction of sea dike and sea embankments system as the sandy mud trap to support mangrove plants in the coastal zone of Hai Phong city, Vietnam
Authors: Vu, Doan Thai
Thai, Van Nam
Keywords: Vietnam
Hai Phong city
Dynamics
Mangrove
Sea dike
Embankment
Trap sediment
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển; 21 (3): 341-352; 2021 [Vietnam journal of marine science and technology; 21 (3): 341-352; 2021]; CV. 64
Abstract: Mangrove plants play a viral role in protecting the coast, retraining erosion. Especially in areas considered the variable wave conditions, complex dynamic conditions such as the coastal region of Hai Phong city. However, due to various reasons, the development/additional planting of mangrove forests in the coastal area of Hai Phong in some locations has not achieved the desired result. This study was conducted survey measurements of mangroves, terrain, and practical experience to assess the ecological impact of certain dynamic and sedimentary conditions on mangroves. Thereby proposing several solutions to build sea dykes/embankments suitable to Hai Phong conditions, strengthen sediment traps, and create favorable conditions for developing mangrove trees in this area. Cây ngập mặn có vai trò lan truyền trong việc bảo vệ bờ biển, hạn chế xói lở. Nhất là ở những nơi được coi là điều kiện sóng biến đổi, điều kiện động lực phức tạp như vùng ven biển thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, việc phát triển/trồng bổ sung rừng ngập mặn ở vùng ven biển Hải Phòng tại một số địa điểm chưa đạt được kết quả mong muốn. Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát đo đạc rừng ngập mặn, địa hình và kinh nghiệm thực tế để đánh giá tác động sinh thái của một số điều kiện động lực và trầm tích đến rừng ngập mặn. Qua đó đề xuất một số giải pháp xây dựng đê biển/kè phù hợp với điều kiện của Hải Phòng, gia cố các bẫy phù sa, tạo điều kiện thuận lợi cho cây ngập mặn phát triển ở khu vực này.
URI: http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21176
ISSN: 1859-3097
Publishing House For Science And Technology
DOI: https://doi.org /10.15625/1859-3097/16031
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
Appears in Collections:Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback