DSpace About DSpace Software
 

Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21177

Title: The effect of spring coefficients in the dynamic analysis model of the pile foundation structure in Binh Thuan seas, Vietnam
Authors: Duong, Nguyen Thi Bach
Dan, Nguyen Anh
Keywords: Vietnam
Binh Thuan seas
Spring coefficient
Design dynamic analysis model
Impact vibration test
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển; 21 (3): 353-360; 2021 [Vietnam journal of marine science and technology; 21 (3): 353-360; 2021]; CV. 64
Abstract: Now, the field experiments according to the non-destructive test method are developing widely in diagnostics and verification of structural engineering. To research and apply the impact vibration test, one of these non-destructive methods, the construction of the design dynamic analysis model is significant. The paper goes into research on the formulas to determine the dynamic spring coefficients according to Japanese and Vietnamese standards. Then, apply calculations for dynamic analysis models of pile foundations built in the Binh Thuan sea area. The impact vibration test in the field shows the appropriate formula for calculating the coefficient of dynamic springs in Binh Thuan, Vietnam. Hiện nay, các thí nghiệm hiện trường theo phương pháp thử không phá hủy đang được phát triển rộng rãi trong chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật kết cấu. Để nghiên cứu và ứng dụng thử nghiệm rung động va đập, một trong những phương pháp không phá hủy này, việc xây dựng mô hình phân tích động lực học thiết kế là có ý nghĩa quan trọng. Bài báo đi sâu nghiên cứu các công thức xác định hệ số lò xo động theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Việt Nam. Sau đó, áp dụng các tính toán cho các mô hình phân tích động lực học móng cọc xây dựng tại vùng biển Bình Thuận. Thử nghiệm rung động va đập tại hiện trường cho thấy công thức phù hợp để tính hệ số lò xo động tại Bình Thuận, Việt Nam.
URI: http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21177
ISSN: 1859-3097
Publishing House For Science And Technology
DOI: https://doi.org /10.15625/1859-3097/16339
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
Appears in Collections:Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback