DSpace About DSpace Software
 

Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21178

Title: Simulation of wastewater dispersion of recycling scrap paper from Muc Son Paper factory to the downstream Chu river
Authors: Ngo, Tra Mai
Phan, Thi Thanh Hang
Keywords: Vietnam
Chu river
Wastewater
Pollution
Paper factory
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển; 21 (3): 361-374; 2021 [Vietnam journal of marine science and technology; 21 (3): 361-374; 2021]; CV. 64
Abstract: This research simulates and forecasts the area as well as the level of pollution dispersion of Muc Son Paper Factory’s wastewater to the downstream of Chu River under two scenarios: Scenario 1 - wastewater treatment system is broken; treatment efficiency is equal to 0; Scenario 2 - wastewater treatment system is working with its designed capacity. The applied results of the MIKE 11 model show that: the impacted area from the plant’s discharge is 0.2 km upstream and 2 km downstream of the confluence point. The simulation results under Scenario 1 show TSS, BOD5 and COD contents being 18.3–35.7 mg/L, 8.3–17.2 mg/L and 12.2–23.7 mg/L, respectively, negatively affect the water environment downstream of Chu river. The results are then compared with measured data to confirm the reliability of the model. This research is a scientific and practical basis for the Muc Son Paper factory to operate the wastewater treatment system and manage the water quality output to ensure environmental regulations. Nghiên cứu này mô phỏng và dự báo diện tích cũng như mức độ phát tán ô nhiễm của nước thải Nhà máy giấy Mục Sơn xuống hạ lưu sông Chu theo hai kịch bản: Kịch bản 1 - hệ thống xử lý nước thải bị hỏng; hiệu suất xử lý bằng 0; Kịch bản 2 - hệ thống xử lý nước thải hoạt động theo công suất thiết kế. Kết quả ứng dụng mô hình MIKE 11 cho thấy: diện tích tác động từ nguồn thải của nhà máy là 0,2 km về phía thượng lưu và 2 km về phía hạ lưu tính từ điểm hợp lưu. Kết quả mô phỏng theo Kịch bản 1 cho thấy hàm lượng TSS, BOD5 và COD lần lượt là 18,3–35,7 mg/L, 8,3–17,2 mg/L và 12,2–23,7 mg/L, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nước hạ lưu sông Chu. Sau đó, so sánh kết quả với số liệu thực đo để khẳng định độ tin cậy của mô hình. Nghiên cứu này là cơ sở khoa học và thực tiễn để Nhà máy giấy Mục Sơn vận hành hệ thống xử lý nước thải và quản lý chất lượng nước đầu ra đảm bảo quy định về môi trường.
URI: http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21178
ISSN: 1859-3097
Publishing House For Science And Technology
DOI: https://doi.org /10.15625/1859-3097/15975
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
Appears in Collections:Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback